Förbundet för Ekoparken                                               21.10.2005

Till Stockholms stadsbyggnadskontor, registraturen

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden (västra delen av gasverksområdet) i stadsdelen Hjorthagen.  S-Dp 2001-07633-54

Förbundet anser att förslaget inte är förenligt med lagen om nationalstadsparken och avvisas därför. För motiven redogörs i sammanfattning nedan. I bilagda två granskningspromemorior redovisas dels för förbundets syn i fördjupad form på detaljplaneförslaget, dels på utvecklingsprogrammet för Husarviksområdet.

Motiv för förbundets avvisande ställningstagande:

  1. Ett stort stadsomvandlingsområde som detta bör studeras genom en fördjupning av stadens översiktsplan, inte bara genom ett program med begränsad medborgarinsyn och politisk behandling med därefter följande detaljplaneläggning.
  2. Detaljplaneförslagets bostadsområde överskrider gränsen för nationalstadsparken enligt regeringens proposition 1994/95:3. Planen utgår från en gräns i översiktsplanen 1999, framtagen till en turistkarta över nationalstadsparken, som visar stora avvikelser från propositionens gräns.
  3. Förslaget följer inte de riktlinjer som redovisats för landskapets hantering i den landskapsanalys som ingick i Utvecklingsprogrammet från 2001 för området. Förslaget respekterar inte heller de riktlinjer för hantering av naturvärden som anges i stadens Underlag för fördjupning av översiktsplanen för nationalstadsparken av år 1997. I korthet innebär detta att landskapets öppna dalstråk blockeras med ny tung tät bebyggelse och att de spridningsvägar och värdekärnor av betydelse för den biologiska mångfalden i stort sett fylls igen med bebyggelse och hårdgjorda ytor.
  4. Förlaget inkräktar på de riksintressen för kulturminnesvården som anges i översiktsplanen och i utvecklingsprogrammet genom att inkräkta på miljön vid gasverkets byggnads- och parkområden samt genom att i form av alltför hög och massiv bebyggelse störa Abessiniens bostadsområde uppe på höjdplatån ovanför Hjorthagsparken.

Av ovan redovisade motiv följer enligt förbundet att förslaget strider mot samtliga fyra kriterier som gäller enligt lagen om nationalstadsparken:

…..inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

Förslaget måste omarbetas. Flertalet bostadshus i planförslagets norra del måste ersättas med park- och naturområden för att återskapa landskapets särdrag och för att säkra och utveckla de viktiga spridningsvägarna mellan Norra Djurgården och Hjorthagen-Gärdet. Dessa studier måste ske samordnat över hela Husarviksområdet lämpligen i form av en fördjupning av översiktsplanen. Med en medborgerligt förankrad och politiskt beslutad sådan kan sedan detaljplaneprocessen skyndas på och långdragna överklaganden undvikas. Ett moratorium bör införas innebärande att markanvisningarna hävs och att vissa nu igångsatta markåtgärder avbryts.

Richard Murray

ordförande i Förbundet för Ekoparken        

 
Bilaga 1 Bilaga 2    
Utlagd 05-11-04